ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 

 


เปิดรับสมัคร 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556
ประกาศ
 


โปรดทราบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. สามารถสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
หรือ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการได้
เนื่องจาก ก.พ. รับรองคุณวุฒิเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์

 
 

powered by