ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 

 

กรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
เปิดรับสมัคร 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556
ประกาศ กรมชลประทาน
 

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  
 
 
   
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  
 
 
   
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  
 
 
   
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  
 
 
   

โปรดทราบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. สามารถสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
หรือ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการได้
เนื่องจาก ก.พ. รับรองคุณวุฒิเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์

 
 

powered by